Procedura postępowania z naruszeniem ochrony danych osobowych

 Wprowadzenie

 1. Prawidłowe stosowanie procedury postępowania z naruszeniem ochrony danych osobowych wymaga znajomości obowiązującej Polityki Ochrony Danych Osobowych Polskiego Instytutu ISTDP Sentio, a w szczególności zawartych w niej wyrażeń takich jak np. Administrator Danych Osobowych oraz zrozumienia zasad przetwarzania danych osobowych.
 2. Procedura postępowania z naruszeniem ochrony danych osobowych zawiera szczegółowe rozwiązania względem Rozdziału XV Polityki Ochrony Danych Osobowych „Naruszenia Bezpieczeństwa Danych Osobowych”, stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej RODO).

 

Definicja naruszenia

 1. Naruszeniem ochrony danych osobowych jest każde zdarzenie, zależne jak i niezależne od woli ludzkiej, powodujące zagrożenie bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności :
  1. prowadzące do utraty integralności danych (np. pozostawianie dokumentów zawierających dane w miejscach powszechnie dostępnych)
  2.  zagrażające poufności danych (np. przesyłanie danych drogą elektroniczną bez zabezpieczenia dostępu do plików)
  3.  zagrażające rozliczalności danych (np. korzystanie przez kilka osób z jednego hasła dostępu)
  4.  zagrażające dostępności do danych (np. zgubienie nośnika pendrive, na którym znajdowały się dane osobowe, a użytkownik nośnika nie sporządził kopii zapasowej).
 2. Przykładowy katalog naruszeń znajduje się w załączniku do tej Polityki.
 3. Za naruszenie ochrony danych osobowych uznaje się w szczególności przypadki, gdy:
  1.  stwierdzono naruszenie obowiązujących przepisów wewnętrznych,
  2. stwierdzono naruszenie obowiązujących przepisów prawa,
  3.  stwierdzono naruszenie zabezpieczeń fizycznych lub informatycznych,
  4. stan sprzętu komputerowego, zawartość zbioru danych osobowych, ujawnione metody pracy, sposób działania programu lub jakość komunikacji w sieci telekomunikacyjnej mogą wskazywać na naruszenie zabezpieczeń tych danych
  5. inne okoliczności wskazujące, że mogło nastąpić nieuprawnione udostępnienie danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę.

Uzyskanie informacji o podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych

 1. Administrator może uzyskać informacje o naruszeniu ochrony danych osobowych z różnych źródeł, w szczególności poprzez poinformowanie o tym przez osobę zatrudnioną przy przetwarzaniu danych oraz uzyskanie informacji od podmiotu przetwarzającego dane, który na mocy art. 33 ust. 2 RODO, ma obowiązek bez zbędnej zwłoki zgłosić naruszenie administratorowi.
 2. Zgłoszenie podmiotu przetwarzającego odbywa się na zasadach określonych w odrębnych umowach powierzenia przetwarzania danych.

Postępowanie pracownika w przypadku stwierdzenia podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych

 1. O każdym przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych należy powiadomić Administatora.
 2. Forma powiadomienia:
  1) Pracownik lub jego przełożony informuje Administatora drogą e-mailową
 3.  Powiadomienia należy dokonać niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych.
 4.  Każdy pracownik, który stwierdzi podejrzenie naruszenia ochrony danych jest zobowiązany w miarę możliwości podjąć czynności niezbędne do powstrzymania skutków naruszenia.

 

Załącznik Nr 1
do Procedury postępowania
z naruszeniem ochrony danych osobowych

PRZYKŁADOWY KATALOG NARUSZEŃ I INCYDENTÓW ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU DANYCH OSOBOWYCH

1.Formy naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przez pracownika zatrudnionego przy przetwarzaniu danych:

– w zakresie wiedzy:
1) Ujawnienie sposobu działania aplikacji i systemu oraz jej zabezpieczeń,
2) Ujawnienie informacji o sprzęcie i pozostałej infrastrukturze informatycznej,
3) Dopuszczenie i stwarzanie warunków, aby ktokolwiek taką wiedzę mógł pozyskać, np. z obserwacji lub dokumentacji,

– w zakresie sprzętu i oprogramowania:
1) Opuszczenie stanowiska pracy i pozostawienie aktywnej aplikacji umożliwiającej dostęp do bazy danych osobowych,
2) Dopuszczenie do korzystania z aplikacji umożliwiającej dostęp do bazy danych osobowych przez jakiekolwiek inne osoby niż osoba, której identyfikator został przydzielony,
3) Ujawnienie haseł dostępu lub pozostawienie w jakimkolwiek niezabezpieczonym, a w szczególności w miejscu widocznym, zapisanego hasła dostępu do bazy danych osobowych lub sieci,
4) Dopuszczenie do użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania umożliwiającego dostęp do bazy danych osoby nieuprawnione,
5) Samodzielne instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania,
6) Modyfikowanie parametrów systemu i aplikacji,
7) Odczytywanie nośników danych przed sprawdzeniem ich programem antywirusowym,
8) Utrata komputera lub innego nośnika danych (np. telefon, tablet, USB),

– w zakresie dokumentów i obrazów zawierających dane osobowe:
1) Pozostawienie dokumentów w otwartych pomieszczeniach bez nadzoru,
2) Przechowywanie dokumentów niewłaściwie zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych,
3) Nieodpowiednie wyrzucanie dokumentów zawierających dane osobowe,
4) Dopuszczenie do nadmiernego kopiowania dokumentacji i utraty kontroli nad kopią,
5) Dopuszczenie, aby inne osoby odczytywały zawartość ekranu monitora, na którym wyświetlane są dane osobowe,
6) Sporządzanie kopii danych na nośnikach i „wynoszenie” poza obszar ochrony danych bez zgody i wiedzy administratora,
7) Utrata kontroli nad kopią danych osobowych,
8) Utrata teczki zawierające dane w wersji papierowej,

 – w zakresie pomieszczeń i infrastruktury służących do przetwarzania danych osobowych:
1) Umożliwienie osobom nieuprawnionym dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
2) Dopuszczenie, aby osoby spoza pracowników CI podłączały jakiekolwiek urządzenia do sieci komputerowej, domontowały elementy obudów gniazd i torów kablowych lub dokonywały jakichkolwiek manipulacji,

– w zakresie pomieszczeń, w których znajdują się komputery centralne i urządzenia sieci:
1) Dopuszczenie lub ignorowanie faktu, że osoby spoza pracowników CI dokonują jakichkolwiek manipulacji przy urządzeniach lub okablowaniu sieci komputerowej w miejscach publicznych (korytarze itp.),
2) Umożliwienie osobom nieuprawnionym dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się komputery centralne lub węzły sieci komputerowej,

– inne:
1) Zmiana danych bez zgody osoby, której dane dotyczą,
2) Wysłanie danych do niewłaściwej osoby (np. poprzez niewłaściwie zaadresowanie poczty elektronicznej),
3) Nieuprawnione udostępnienie danych (np. elektronicznie czy np. telefonicznie, kiedy to rozmówca podaje się np. za pracownika policji czy urzędu, próbując wyciągnąć informacje),
4) Nieodpowiednie usuwanie danych (np. administrator postanawia sprzedać stare komputery, a przed sprzedażą usuwa jedynie pliki na pulpicie i opróżnia kosz, nie usuwając danych z dysku komputera).

2.Formy naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych niezależne od działalności człowieka:
1) zdarzenia losowe, np. powódź, pożar, ulewny deszcz, bardzo wysokie temperatury, bardzo wysoka wilgotność itp.,
2) zdarzenia niezależne od działalności człowieka lub nią nie spowodowane, np. zużycie sprzętu, starzenie się nośników pamięci, zmiany napięcia w sieci, utrata prądu, zbieranie się ładunków elektrostatycznych, zakłócenia elektromagnetyczne, radiotechniczne, defekty oprogramowania.

 1. Zjawiska świadczące o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych:
  1) Ślady manipulacji przy układach sieci komputerowej lub komputerach,
  2) Obecność nowych kabli o nieznanym przeznaczeniu lub pochodzeniu,
  3) Niezapowiedziane zmiany w wyglądzie lub zachowaniu aplikacji służącej do przetwarzania danych osobowych,
  4) Nieoczekiwane, nie dające się wyjaśnić, zmiany zawartości bazy danych,
  5) Ślady włamania do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
  6) Wykorzystano niezinwentaryzowany środek przetwarzania informacji (nie będący własnością pracodawcy),
  7) Pojawienie się nieautoryzowanej informacji na stronie internetowej.
Your cart is currently empty.