REGULAMIN PLATFORMY SZKOLENIOWEJ

Polskiego Instytutu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO

polskiinstytutistdp.pl

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Platformy szkoleniowej pod adresem: szkolenia.polskiinstytutistdp.pl.

 • 1

DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin definiuje warunki oraz określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem szkolenia.polskiinstytutistdp.pl oraz zasady sprzedaży usługi w postaci kursów za pośrednictwem w/w serwisu internetowego świadczonych przez Renatę Gehrke prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Polski Instytut ISTDP Sentio Renata Gehrke. W szczególności Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników.
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
 1. a) Usługodawca – Renata Gehrke prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Polski Instytut ISTDP Sentio Renata Gehrke wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 588-173-17-45, REGON: 220706920, adres e-mail: istdp.psychoterapia@gmail.com,
 2. b) Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Platformy szkoleniowej,
 3. c) Klient – każdy  Użytkownik, będący pełnoletnią osobą fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem Platformy szkoleniowej nabyła Usługę Usługodawcy, 
 4. d) Platforma szkoleniowa – strona internetowa Usługodawcy pod adresem polskiinstytutistdp.pl za pośrednictwem, której Usługodawca świadczy Usługi, 
 5. e) Usługa – ogół oferowanych przez Usługodawcę świadczeń za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, w szczególności w zakresie zakupu Szkoleń, 
 6. f) Szkolenie – usługa możliwa do nabycia przez Klienta od Usługodawcy za pośrednictwem Platformy w postaci przeprowadzenia szkolenia online, elektronicznych materiałów wideo zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia i testy, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca,
 7. g) Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Platformy Szkoleniowej na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której  Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 8. h) Konto – oznaczony indywidualnym loginem i  hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Platformy szkoleniowej, w którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika, Klienta oraz zakupionych Szkoleń. 
 9. i) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko Użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z  zasobów Platformy szkoleniowej,
 10. j) Zamówienie – ogół czynności Klienta stanowiący ofertę, tj. oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży z Usługodawcą na odległość, za pośrednictwem Platformy szkoleniowej lub innych metod wskazanych w Regulaminie; także formularz udostępniony w ramach Platformy szkoleniowej  określający Usługi jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. 
 11. k) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie szkoleniowej przy każdym z szkoleń, umożliwiający zakup Szkolenia.
 12. l) Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na  Platformie szkoleniowej, który umożliwia  Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą
 • 2

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy Szkoleniowej, w tym w szczególności:
  1. Informacje identyfikujące oraz dane kontaktowe Usługodawcy,
  2. Rejestrację Kont Użytkowników na Platformie szkoleniowej, 
  3. Sposób składania Zamówień, cenę oraz sposoby płatności za Zamówienie, 
  4. Warunki oraz czas realizacji Zamówień,
  5. Uprawnienia Klientów oraz Usługodawcy,
  6. Przysługującą Klientom rękojmię i/lub gwarancję na Usługi,
  7. Procedurę reklamacyjną,
  8. Prawo do rezygnacji z Zamówienia oraz odstąpienia od umowy
 2. Z Platformy szkoleniowej mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. 
 3. Użytkowników obowiązuje zakaz prezentowania na Platformie szkoleniowej treści niezgodnych z prawem.
 4. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i Usług w przypadku działania Użytkownika na szkodę Usługodawcy, Platformy szkoleniowej lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Platformy szkoleniowej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu z wymienionych przyczyn trwa co najmniej przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiących podstawę do zablokowania. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do wybranych usług drogą elektroniczną.
 • 3

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Użytkowanie Platformy szkoleniowej wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzania, umożliwiającego transmisję audio-video i podłączonego do sieci Internet oraz dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player.
 2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 • 4

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA i/lub KLIENTA

 1. Użytkownikowi i/lub Klientowi przysługuje prawo do:
 2. a) bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w Szkoleniach zakupionych w ramach Platformy szkoleniowej, na własne konto;
 3. b) uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników Platformy Szkoleniowej;
 4. c) brania udziału w Programie Lojalnościowym i Programie Rekomendacji, którego warunki i regulamin będą publikowane na stronach Platformy Szkoleniowej;
 5. d)  dokonywania zmian podanych przez siebie danych (po wcześniejszej Rejestracji i zalogowaniu się do swojego Konta), z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne. W przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby Platformy szkoleniowej, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie;
 6. e) rezygnacji w każdej chwili z korzystania z Platformy szkoleniowej, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres e-mail; psychoterapia@gmail.com W przypadku usunięcia konta na żądanie  Użytkownika lub Klienta, uiszczone wcześniej opłaty nie podlegają zwrotowi w całości lub części. Usługodawca usuwa Konto i wszystkie z gromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż  w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Użytkownika lub Klienta.
 7. Użytkownik i/lub Klient Platformy szkoleniowej zobowiązuje się do:
 1. w celu założenia Konta Użytkownik do wykonania następujących czynności:

– podać swoje dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania;,

– podać swój  adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;

– ustalić Hasło

– potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść;

Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa powyżej doprowadzi do Rejestracji na Platformie szkoleniowej.

 1. korzystania z Platformy szkoleniowej i jej funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami;
 2. ponoszenia odpowiedzialności za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Platformy szkoleniowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem Usług;
 3. korzystania z Platformy szkoleniowej w sposób nie naruszający dóbr osobistych innych osób oraz do nie zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Platformy szkoleniowej treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich;
 4. stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści Szkoleń;
 5. nie dokonywania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi i/lub Klientowi uprawnień;
 6. nie udostępnienia linków i danych do logowania do konkretnych Szkoleń osobom trzecim.
 • 5

SZKOLENIA

 1. Za pośrednictwem Platformy szkoleniowej Usługodawca umożliwia Klientom nabycie Usługi w postaci zakupu Szkoleń, do których dostępy udostępniane są Klientom odpłatnie, na zasadach opisanych w Regulaminie. 
 2. Szkolenia tworzone są przez Usługodawcę jako zapis elektroniczny materiałów wideo zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia i testy, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). W ramach zakupu Szkolenia Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji na korzystanie ze Szkolenia. 
 • 6

KONTO UŻYTKOWNIKA i/lub KLIENTA

 1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika nie jest konieczne do przeglądania ofert Usługodawcy znajdujących się na Platformie szkoleniowej natomiast jest konieczne do zakupu Szkoleń oraz dostępu do  innych usług świadczonych przez Usługodawcę (w tym Szkoleń bezpłatnych).
 2. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.
 3. Założenie konta na Platformie Szkoleniowej  jest bezpłatne. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas Rejestracji. 
 4. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
 5. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
 6. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług 

drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. 
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
 3. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika i lub Klienta przez Usługodawcę, jest podany przez  Użytkownika adres e-mail.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.
 5. Konta Użytkowników i/lub Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego Regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte, w szczególności w następujących przypadkach: 

– podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika lub Klienta, 

– korzystania przez Użytkownika lub Klienta z Platformy szkoleniowej w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje,

– gdy Użytkownik lub Klient podejmuje umyślne działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu 

Platformy szkoleniowej. 

 1. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika lub Klienta do zaprzestania naruszania wyznaczając 14 – dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.
 • 7

ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik, który chce nabyć dostęp do Szkoleń za pośrednictwem Platformy szkoleniowej dokonuje Rejestracji, składa Zamówienie oraz uiszcza opłatę za dostęp do Szkolenia, przy użyciu dostępnej formy płatności.
 2. W Formularzu Zamówienia Użytkownik uzupełnia: imię i nazwisko Klienta, adres mailowy, oraz jeśli zachodzi taka konieczność dane niezbędne do wystawienia faktury i nr telefonu;
 3. Zamówienie zostaje przyjęte z chwilą przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia poprzez kontakt mailowy udostępniony w procesie Rejestracji;
 4. Szkolenie jest dostępne dla Klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty za Szkolenie na rachunku Usługodawcy;
 5. Umowa na korzystanie z Platformy szkoleniowej zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika;
 6. Wysokość opłat za dostęp do poszczególnych Szkoleń podana jest w ramach Platformy szkoleniowej;
 1. Dostępne są następujące formy płatności: szybka płatność on-line za pośrednictwem  współpracujących dostawców płatności on-line:
 1. Przelewem24,
 2. Przelewem BLIK,
 3. Szybkim przelewem,
 4. Kartą kredytową lub debetową:
  • Visa,
  • Visa Electron,
  • Mastercard,
  • MasterCard Electronic,
  • Maestro,
 5. Apple Pay 
 6. Google Pay
 1. W przypadku formy szybkiej płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia. 
 2. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych;
 3. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) zgodnie z opisem Usługi na Platformie szkoleniowej oraz postanowieniami Regulaminu. 
 4.  W przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana przez Użytkownika, bądź Użytkownik zwolniony jest z płatności za dostęp do Szkolenia, zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika do Platformy szkoleniowej; 
 5. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.
 6. Usługodawca wystawi fakturę VAT lub paragon do każdego Zamówienia, zgodnie ze stosownymi przepisami. Klient zobowiązany jest do podania wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT dla Zamówienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.
 7.  Pierwsze zalogowanie się Użytkownika do zakupionego Szkolenia na Platformie szkoleniowej jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.
 1. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury.
 • 8

REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wad w Szkoleniach udostępnianych w ramach Platformy Szkoleniowej lub nienależytego wykonania usługi przez Usługodawcę Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady/nienależytego wykonania usługi.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres email (login) Klienta, przedmiot reklamacji oraz datę.
 3. Reklamację należy kierować pisemnie na adres: istdp.psychoterapia@gmail.com
 4. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
 5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 6. Usługodawca ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialność za zgodność świadczonej Usługi z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami art. 43h i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługodawca lub Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie z zastrzeżeniem praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy.
 2. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta na adres email: istdp.psychoterapia@gmail.com Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym zarejestrowanego Użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 4. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług objętych Umową na zakup Szkolenia, zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od niniejszej umowy w trybie art. 27 ustawy o prawach konsumenta. 
 5. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umowy o o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • 10

AWARIE I USTERKI TECHNICZNE

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy szkoleniowej przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw  w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Platformy szkoleniowej. 
 3. Klient, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Platformy szkoleniowej,  zgłasza ten fakt Usługodawcy mailowo na adres istdp.psychoterapia@gmail.com Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Platformy szkoleniowej.
 • 11

OFERTY I PROMOCJE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa wyżej nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
 4. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.
 • 12

PRAWA AUTORSKIE

 1. Platforma szkoleniowa jest własnością Usługodawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na stronie, są własnością Usługodawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Usługodawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. 
 2. Zawarte na Platformie szkoleniowej materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie przepisami prawa autorskiego.
 3. Platforma szkoleniowa, jak też poszczególne jej elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Usługodawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 4. Użytkownicy nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Platformie szkoleniowej pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Usługodawcy oraz wobec autorów  poszczególnych utworów.
 5. Udostępnienie Szkolenia przez Platformę szkoleniową uznaje się za zgodę Usługodawcy na korzystanie z Szkolenia na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 6. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Szkoleniach, w tym w szczególności opracowania tekstowe, nagrania, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta, który wykupił do nich dostęp.
 • 13

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Platformy jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji Usług. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Platformę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem szkolenia.polskiinstytutistdp.pl 
 • 14

ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, wprowadzenia lub wycofania usług na Platformie szkoleniowej, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników lub Klientów.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Użytkownika lub Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Platformę szkoleniową do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne.
 4. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników posiadających Konto, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej. Usługodawca umieści na stronie internetowej  Platformy szkoleniowej ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu.
 5. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Usługodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu na adres istdp.psychoterapia@gmail.com . Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Użytkownika uznaje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Platformy szkoleniowej , w szczególności zmiana oprawy graficznej Platformy szkoleniowej, dodanie nowych funkcjonalności  i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. 
 3. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
 5. W przypadku posługiwania się przez Użytkowników lub Klientów wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. Na wypadek gdyby Użytkownik lub Klient posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Użytkownik lub Klient nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia oraz jego zwrotu do Usługodawcy podlegają zwrotowi na rzecz Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. 
 7. Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji.
 8. Usługodawca może wymagać, aby zamieszczenie komentarza dotyczącego produktu lub usługi dostępnej w ofercie Usługodawcy zostało poprzedzone zaznaczeniem przez Użytkownika oświadczenia, że nabył on lub używał produktu będącego przedmiotem opinii lub komentarza.

Data aktualizacji regulaminu: 06.01.2023

Your cart is currently empty.