Regulamin Uczestnictwa w Wydarzeniach podnoszących kompetencje zawodowe z zakresu zdrowia psychicznego (Konferencjach/Seminariach / Warsztatach /Superwizjach)


Postanowienia ogólne

1. Wszystkie wydarzenia dostępne na stronie www.polskiinstytutistdp.pl organizuje Polski Instytut ISTDP Sentio, z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80-369 przy Al. Rzeczypospolitej 4 A/147 reprezentowany przez Renatę Gehrke (Prywatna Praktyka Psychologiczna NIP 588-173-17-45) oraz Agnieszkę Kamińską (Prywatna Praktyka Psychologiczna NIP: 584-179-37-86), zwanym dalej „Organizatorem”.
1.A. Wyjątek stanowią wydarzenia oznaczone jako „ZEWNĘTRZNE” – wówczas w opisie podany jest organizator, a Polski Instytut ISTDP Sentio tylko udostępnia informację o danym wydarzeniu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich przebieg i jakość.
1.B Wydarzenia współfinansowane ze środków publicznych współorganizowane są z Uniwersytetem Gdańskim i/lub Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich o/Gdański.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Wydarzeniach stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

3. Wydarzenia – to konferencje, superwizje, seminaria, warsztaty w zakresach i terminach szczegółowo opisanych w ofercie wydarzeń na stronie www.polskiinstytutistdp.pl, w zakładce KALENDARIUM, na które może się zapisać każdy specjalista z zakresu zdrowia psychicznego i szeroko rozumianej pomocy psychologicznej zainteresowany danym tematem. Wyjątek stanowią superwizje, gdzie uczestnik musi spełnić pewne kryteria opisane przy konkretnej ofercie.

4. Uczestnik – osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Polski Instytut ISTDP Sentio i zawarła z tego tytułu odpowiednią umowę – dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa.

5. Przesłanie zgłoszenia udziału w wydarzeniu do Polskiego Instytutu ISTDP Sentio jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Wydarzeniach

§ 2
Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu

1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej www.polskiinstytutistdp.pl umieszczonego w zakładce KALENDARIUM przy każdym wydarzeniu.

2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego uczestnik otrzyma potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Polski Instytut ISTDP Sentio nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika Wydarzenia.

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w Wydarzeniu. Wyjątek dotyczący płatności stanowi sytuacja w której uczestnik korzysta z oferty bezpłatnej (tj współfinansowanej ze środków publicznych), chyba, że pomimo zgłoszenia nie weźmie udziału w Wydarzeniu.

§ 3
Informacje organizacyjne dotyczące Wydarzeń

1.Wszelkie informacje organizacyjne (data, godziny, miejsce, ew. program) standardowo Organizator umieszcza na stronie internetowej w zakładce KALENDARIUM WYDARZEŃ w opisach poszczególnych Wydarzeń.
W przypadku niezebrania ustalonej przez Polski Instytut ISTDP Sentio minimalnej liczby Uczestników niezbędnej do realizacji Wydarzenia, Organizator zastrzega sobie prawo do przesłania informacji organizacyjnych w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem Wydarzenia oraz do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do momentu zebrania wymaganej liczby Uczestników lub do odwołania Wydarzenia.

§ 4
Rezygnacja z uczestnictwa

1. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu niezależnie od przyczyny należy zgłosić do Polskiego Instytutu ISTDP Sentio w formie pisemnej – mailem na adres istdp.psychoterapia@gmail.com najpóźniej 30 dni przed datą rozpoczęcia danego Wydarzenia. Polski Instytut ISTDP Sentio wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji.

2. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w Wydarzeniu wcześniej niż 30 dni przed terminem Wydarzenia Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
3. Uczestnik, który nie odwoła pisemnie swojego udziału do 30 dni przed terminem danego Wydarzenia, a nie weźmie udziału w Wydarzeniu, zobowiązany jest do poniesienia pełnych kosztów uczestnictwa. Dotyczy to także Uczestników korzystających z puli szkoleń dofinansowanych ze środków publicznych (w tej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów swojego udziału w Wydarzeniu wg stawki obowiązującej na dane Wydarzenie)
4. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu bez ponoszenia żadnych kosztów w wypadku gdy przekaże swój udział innej osobie, która dokona opłaty rejestracyjnej. W razie przenoszenia praw Uczestnika na inną osobę należy poinformować o tym Organizatora drogą mailową.

§5
Zmiana terminów Wydarzeń

1. Polski Instytut ISTDP Sentio zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu Wydarzenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.

2. Organizator ma prawo odwołać zaplanowany termin Wydarzenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć.

3. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Polski Instytut ISTDP Sentio, wpłata zostaje zwrócona Uczestnikowi w całości.

4. W przypadku odwołania Wydarzenia ze strony Polskiego Instytutu ISTDP Sentio, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie Uczestnika koszty związane z uczestnictwem w Wydarzeniu, tj. rezerwację noclegu we własnym zakresie, zakup biletów kolejowych/lotniczych przed otrzymaniem informacji organizacyjnych, itp.

§ 6
Zmiana Prelegenta/Superwizora/ Prowadzącego wydarzenie

W szczególnych przypadkach Polski Instytut ISTDP Sentio zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Prowadzącego danego Wydarzenia i nie stanowi to zmiany warunków umowy. W takiej sytuacji Prowadzący realizujący Wydarzenie w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

§ 7
Koszt uczestnictwa w wydarzeniu i warunki płatności

1. Wydarzenia organizowane przez Polski Instytut ISTDP Sentio są odpłatne.
1.A. Na wydarzenia współfinansowane z środków publicznych jest pula bezpłatnych miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy online jest zobowiązaniem do dokonania opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie www.polskiinstytutistdp.pl
3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury, jeśli taką chęć wyrazi uczestnik w formularzu zgłoszeniowym. Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

4. Obowiązującym sposobem płatności jest opłata przed wydarzeniem, chyba, że strony w formie pisemnej ustalą inaczej. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy nr: 63 1950 0001 2006 0017 6948 0001 prowadzony przez IdeaBank nie później niż 14 dni roboczych przed rozpoczęciem danego wydarzenia, zaznaczając na przelewie imię i nazwisko Uczestnika oraz termin i tytuł Wydarzenia. W przypadku dokonania wpłaty po czasie, o którym mowa w zdaniu powyższym, Uczestnik zobowiązany jest do czasu rozpoczęcia danego Wydarzenia przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu.

5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu.

6. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w Wydarzeniu, materiały szkoleniowe (nie dotyczy superwizji), przerwy kawowe oraz dokument potwierdzający udział w wydarzeniu w formie zaświadczenia. Opłata nie obejmuje kosztów obiadu, dojazdu i noclegu uczestników.

§ 8
Prawa autorskie
Każdy Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, które są zastrzeżone prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania oraz upubliczniania.
Zabrania się użycia podczas Wydarzeń urządzeń elektronicznych mających na celu nagrywanie ze względu na ochronę praw autorskich i danych wrażliwych.
Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie Wydarzeń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 4 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 84, z późn. zm.).
Jakakolwiek forma nagrywania każdorazowo wymaga zgody Organizatora.

§ 9
Informacja dot.RODO

Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany lub rozwiązania umowy o uczestnictwie w Wydarzeniach oraz w celach marketingowych przy organizacji kolejnych Wydarzeń.
Administratorem danych osobowych Uczestników, których adres e-mail został wskazany w Formularzu zgłoszeniowym jest Organizator „Polski Instytut ISTDP Sentio” reprezentowany przez Renatę Gehrke (Prywatna Praktyka Psychologiczna NIP: 588-173-17-45) oraz Agnieszkę Kamińską (Prywatna Praktyka Psychologiczna NIP: 584-179-37-86). Powyższe dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2014 r., poz. 1422).
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich własnych danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniach.
Dokonując Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Wydarzeń, w tym do stworzenia listy Uczestników, a także dla celów marketingowych przy organizacji kolejnych Wydarzeń.
Podczas Wydarzeń Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących utrwalonego podczas Wydarzeń. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na stronie www.polskiinstytutistdp.pl , rozpowszechnianie poprzez social media (linkedin, facebook, youtube, ). W przypadku braku zgody na wykorzystywanie wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych, Osoba taka zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o braku zgody na utrwalanie wizerunku najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Wydarzenia.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Wydarzeń nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Wydarzeń. Wydarzenia mają charakter zamknięty i nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

§ 10
Postanowienia końcowe

W sprawach nie wyjaśnionych w regulaminie prosimy o kontakt z Polskim Instytutem ISTDP Sentio za pomocą poczty e-mail: istdp.psychoterapia@gmail.com W celu kontaktu bezpośredniego prosimy o podanie numeru telefonu w wysłanej wiadomości mailowej.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizator.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzeń.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniami.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.polskiinstytutistdp.pl
Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 5 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.polskiinstytutistdp.pl

Your cart is currently empty.